:: QA กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ::
      มหาวิทยาลัยได้มีประกาศแต่งตั้ง กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นหน่วยงานระดับกองในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551-2555 (ฉบับพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจังหวัดชายแดนภาคใต้) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 โดยมีโครงสร้างภายในกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ดังนี้
        1. งานประสานการวางแผน
        2. งานงบประมาณ
        3. งานวิจัยสถาบันและจัดการทั่วไป
        4. งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
      กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ รวมถึงจัดทำ รวบรวม วิเคราะห์ วิจัย และประสานเกี่ยวกับงบประมาณและอัตรากำลัง จัดทำแผนและโครงการพัฒนาด้านต่างๆติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนของมหาวิทยาลัย รวมถึงวางแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ ดำเนินการวิจัยสถาบันและจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาการศึกษาและเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 
 
ผู้รับผิดชอบ : ปฐมา อาแว โทร.1214
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : monsikarn-p@bunga.pn.psu.ac.th