:: หน่วยวิจัยสถาบัน กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี::
ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ปฏิทินการดำเนินงาน
หัวข้องานวิจัยสถาบันที่มหาวิทยาลัยให้ความสนับสนุน ประจำปี 2555
คณะกรรมการพิจารณาทุน
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
โครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
รายชื่อผู้เสนอโครงการวิจัยใหม่
 
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : monsikarn-p@bunga.pn.psu.ac.th