กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี

เอกสารแผนพัฒนาต่าง ๆ

ประเภท :      ระดับ :    ค้นหาชื่อวาระหรือคำสำคัญ   
ราชกิจจานุเบกษา
        รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  : ระดับชาติ
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  : ระดับชาติ
        ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน] เล่มที่ 1  : ระดับชาติ
        ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม] เล่มที่ 2  : ระดับชาติ
        ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านเศรษฐกิจ] เล่มที่ 3  : ระดับชาติ
 มีต่อ
เอกสารทั่วไป
        ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (สรุปย่อ)  : ระดับชาติ
        นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562  : ระดับชาติ
        คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (มีนาคม 2559)  : ระดับชาติ
        แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)  : ระดับกระทรวง
        กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2564  : ระดับกลุ่มจังหวัด/จังหวัด
 มีต่อ
เอกสารนำเสนอ
        ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  : ระดับชาติ
        เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  : ระดับชาติ
        แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  : ระดับกระทรวง
        (ร่าง) ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน  : ระดับชาติ
        แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : ระดับชาติ
 มีต่อ
เอกสารวิชาการ
        ประเทศไทย 4.0  : ระดับชาติ
        ประเทศไทยกับยุทธศาสตร์ 20 ปี (2560 - 2579)  : ระดับชาติ
นิตยสาร/วารสาร
        ไม่มีเอกสารประเภทนี้