กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี

  งานประสานฯ >> หน่วยงานใหม่
 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
แบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า
 
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : monsikarn.p@psu.ac.th