กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี

    งานประสานฯ >> อัตรากำลัง
 
อัตรากำลัง
 แบบคำขอกรอบอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2560 
 การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563
 คู่มือปฏิบัติงาน : การวิเคราะห์การบริหารอัตราข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 แบบคำขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน
 
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : monsikarn.p@psu.ac.th