กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
  งานประสานฯ >> แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
 กรอบทิศทางหลักในการพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี 15 ปี (พ.ศ.2560–2575)
 การกำหนดทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558)
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ.2555-2559
 แผนพัฒนาสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี พ.ศ.2555-2559
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 การเสนอโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 (Project Pipeline)
 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555-2558
 โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2555-2558
แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
 
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : monsikarn.p@psu.ac.th