กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
     
ขั้น เลขที่ คณะ/หน่วยงาน รายการ วันที่รับเรื่อง คาดว่าเสร็จ ส่ง ผู้รับผิดชอบ Note  
 มอ 205.2/64-24  คณะวิทยาการอิสลาม ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแปลนห้องครัวจัดทำอาหาร พร้อมประมาณการราคาปรับปรุง  07-01-2564  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 209/528  คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน, ปรับปรุงกันสาด, ปรับปรุงห้องสปา และปรับปรุงสระว่ายน้ำ  01-10-2563  14-02-2564    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์ และนายมะรอปี สาแม  
 มอ 292.1/074  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคากลาง งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 49107 อาคาร 49 เพื่อจัดตั้งห้องปฏิบัติการ STEM Lab  18-03-2563  -    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์ และนายมะรอปี สาแม  
 มอ 910.07/001  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประเมินราคาสิ่งก่อสร้าง 1 ปี รายการปรับปรุงอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  14-02-2563  -    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 751/165  คณะวิทยาการอิสลาม ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบ ออกแบบ สำรวจและประมาณราคา ป้ายคณะวิทยาการอิสลาม  14-02-2563  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 250/0150  คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบการปรับปรุงอาคาร ของคณะศึกษาศาสตร์  15-02-2562  -    งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
 มอ 910.05/001  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประเมินราคากลางงานต่อเติมห้องปฏิบัติการภาพพิมพ์และบาติก  12-02-2562  -    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 128/143  ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตปัตตานี ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนพร้อมประมาณราคา จัดทำรั้วรอบสนามฟุตบอลกลาง, จัดทำระบบท่อน้ำ/ท่อระบายน้ำรอบสนามฟุตบอลกลาง และจัดทำระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอลกลาง วิทยาเขตปัตตานี  12-12-2561  -    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 125.05/010  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์การเขียนแบบ และประมาณราคา เพื่อจัดทำโรงจอดรถ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา  28-08-2561  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 910.07/014  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบและประเมินราคาสิ่งก่อสร้าง 1 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563  24-07-2561  -    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 122/231  กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี ขอความอนุเคราะห์จัดทำรูปแบบการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สายระบบสื่อสาร และเหล็กดัดกันขโมย  07-05-2561  -    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 910.07/015  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบและประเมินราคาสิ่งก่อสร้าง 1 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 (อาคารปฏิบัติการด้านศิลปกรรม)  25-08-2560  -    นายอนันต์ การเดร์ และนายมะรอปี สาแม  
 มอ 001/2560  สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อเขียนแบบและประมาณการราคา  06-02-2560  -    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 2559/152  โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคา  25-01-2560  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 710/060  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา  17-01-2560  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 705/050  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง ขอความอนุเคราะห์เขียนรูปแบบรายการและประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง  19-08-2559  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 195/003  คณะรัฐศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและเขียนแบบ ออกแบบกั้นห้องกระจกบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างห้องผู้บริหารและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  04-01-2559  -    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 751/191  วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประเมินราคา งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา  21-12-2558  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 280/56  ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการออกแบบ อาคาร 15  07-03-2557  -    นายสุริยะ มาศจิตต์, นายอนันต์ กาเดร์, นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 255.9/031  โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแปลนห้องดนตรีและห้องนาฏศิลป์  27-11-2556  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 121.3/174  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ขออนุมัติจัดทำฉากบังตาหอพัก 8  20-03-2556  -    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง และ นายมะรอปี สาแม  
   วิทยาเขตปัตตานี งานทาสีภายนอกอาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา (หลังเก่า)  -  -    นายนุรดิง หะยีลาเตะ, นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง และนายมะรอปี สาแม  
   วิทยาเขตปัตตานี งานทาสีอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  -  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี สนามฟุตซอล  -  -    นายอนันต์ กาเดร์, นายนุรดิง หะยีลาเตะ, นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 180/1424  วิทยาเขตปัตตานี ขออนุมัติจัดทำทางลาดขึ้นอาคารเรียนรวม (อาคาร 19) สำหรับผู้พิการ  09-11-2553  08-12-2553    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 861/123  คณะวิทยาการสื่อสาร ออกแบบติดตั้งผนังกั้นห้องภายในอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร  07-10-2553  07-12-2553    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 112.1/187  สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ปูพื้นห้องประกันคุณภาพและห้องโทรศัพท์  13-12-2553  29-12-2553    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 861/120  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่และออกแบบการติดตั้งเสาอากาศระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  30-09-2553  24-12-2553    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 861/156  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบติดตั้งผนังกั้นห้องภายในอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร  28-12-2553  28-01-2554    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 861/044  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาติดตั้งเสาอากาศ  07-03-2554  21-03-2554    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 180/971  วิทยาเขตปัตตานี ขอซ่อมแซมคานและผนังของอาคาร 19  28-07-2553  07-04-2554    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 861/128  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบหลังคาโรงจอดรถ คณะวิทยาการสื่อสาร  20-10-2553  18-04-2554    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 745/700  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานปรับปรุงภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  12-11-2553  06-05-2554    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 861/063  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  04-04-2554  31-05-2554    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 293/027  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบประมาณราคากลางและรายละเอียดประกอบแบบ  15-11-2553  15-05-2554    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 178/897  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุงห้องบันทึกเสียงของฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่  07-04-2554  30-06-2554    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 700/228  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสร้างแบบแปลนโรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถจักรยานยนต์  11-04-2554  15-06-2554    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 861/133  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสารสำหรับจัดทำเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์  29-07-2554  15-08-2554    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 861/129  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานปรับปรุงขอบถนนและติดตั้งป้ายจราจร คณะวิทยาการสื่อสาร  27-07-2554  15-08-2554    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 125.05/031  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบจัดทำคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  02-09-2554  19-09-2554    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 861/112  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบและประมาณราคากลาง งานปรับฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 4  27-06-2554  31-08-2554    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 705/109  งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องบรรยาย 102 อาคารปฏิบัติการเคมี (อาคาร 51F)  27-07-2554  03-10-2554    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 122/631  สำนักงานอธิการบดี ขออนุเคราะห์ข้อมูลอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2)  29-09-2554  13-10-2554    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 290/270  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบประมาณราคา งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เทคอนกรีตยกระดับพื้นที่จอดรถยนต์ อาคาร 11 และพื้นที่บริเวณแปลงเกษตร  15-08-2554  13-10-2554    ชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 122/438  สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี ขออนุเคราะห์ข้อมูลอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง  05-07-2554  31-08-2554    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 861/069  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอส่งโครงร่างห้องปฏิบัติการโทรทัศน์  12-04-2554  20-12-2554    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 401/016  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคาร 40 (แผงกันแดด)  22-03-2553  15-05-2554    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 250/1076  คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบ งานทาสีผนังภายนอกและรอบบริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์ (ภาควิชาพลศึกษา)  14-11-2554  09-01-2555    นายมะรอปี สาแม  
   วิทยาเขตปัตตานี ป้ายจิตวิญญาณ  -  02-02-2555    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 280/810  คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบป้ายชื่อภาควิชาพลศึกษา  06-12-2554  20-02-2555    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 175/501  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี  21-10-2552  20-12-2554    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 112/264  สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ออกแบบปรับปรุงพื้นที่กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี  28-09-2553  20-06-2554    นายอนันต์ กาเดร์, นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 751/371  วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์ สำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ  20-05-2554  23-12-2554    นายอนันต์ กาเดร์  
   สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา งานปรับปรุงต่อเติมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  -  15-01-2555    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 250/165  คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบ งานก่อสร้าง ต่อเติมห้องปฏิบัติการควบคุมระบบแสง สี เสียง ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  16-02-2555  30-04-2555    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
   วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมและปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูป้อมยาม 1 และป้อมยาม 2  -  30-11-2554    นายมะรอปี สาแม  
   วิทยาเขตปัตตานี งานกำแพงกันดิน  22-06-2555  25-09-2555    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 705/051  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคา งานปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล  01-08-2555  02-11-2555    นายสุริยะ มาศจิตต์, นายมะรอปี สาแม  
 มอ 745/768  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ประเมินราคา งานปรับปรุงห้องภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  25-09-2555  15-11-2555    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
   วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างสนามฟุตซอลและลานจอดรถหน้าอัฒจันทร์สนามกีฬา  -  27-11-2555    นายมะรอปี สาแม  
   งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง งานปรับปรุงออกแบบภูมิทัศน์และรั้วรอบบริเวณอาคารหอพัก 10  -  22-12-2554    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
   วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างฐานรองรับเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวมใหม่  -  04-12-2555    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 861/111  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานก่อสร้างบ่อลิฟท์ (ลิฟท์โดยสาร) อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาการสื่อสาร  10-07-2555  20-12-2555    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
   สำนักงานอธิการบดี งานปรับปรุงสำนักงานกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี  -  15-01-2556    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 159/466  หน่วยคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบ ห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) พร้อมที่ตั้งเครื่องปรับอากาศ และโรงเก็บอุปกรณ์  07-11-2555  22-01-2556    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 255.9/034  โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแปลนโครงหลังคาครอบสนามบาสฯ และรั้วโรงเรียนอนุบาลสาธิตพร้อมประมาณการราคาก่อสร้าง  14-12-2555  31-01-2556    นายอนันต์ กาเดร์, นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 159/466  หน่วยคอมพิวเตอร์ งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center)  07-11-2555  27-02-2556    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์, นายมะรอปี สาแม  
 สบ.มอ 008/147  สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หอพักในกำกับ) ขอความอนุเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา ระบบส่งน้ำภายในอาคาร  01-07-2554  31-08-2554    นายสุริยะ มาศจิตต์ , นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 171/120  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์รอบร้านสาธิตธุรกิจการจัดบริการอาหาร  14-01-2554  14-02-2556    นายอนันต์ กาเดร์  
   สำนักงานอธิการบดี ออกแบบห้องอ่านหนังสือ หอพัก 1-4  -  28-02-2556      
   งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง โครงการบ้านพักคนงาน  -  28-02-2556    นายมะรอปี สาแม  
   วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงทาสีรั้วด้านหน้า วิทยาเขตปัตตานี  -  28-02-2556    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 180/1264  สำนักวิทยบริการ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคาปรับปรุงห้องประชุม  25-10-2555  06-03-2556    นายมะรอปี สาแม  
    งานก่อสร้างคูระบายน้ำหลังอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2  -  18-03-2556    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 125.03/015  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์คำนวณการถมดินปรับพื้นที่บริเวณอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  01-03-2556  21-03-2556    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 171/2318  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 3  06-10-2553  27-03-2556    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 125/054  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบปรับปรุงบริเวณวงเวียนหน้าอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้  24-03-2554  04-04-2556    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 992/237  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่หน่วยผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง สำรวจพื้นที่ เพื่อออกแบบปรับปรุงห้อง  18-04-2555  25-04-2556    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 250/398  คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ งานทาสีผนังภายนอกและรอบบริเวณภายในอาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์  08-05-2556  20-06-2556    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 910.05/008  งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบและประเมินราคาโรงฝึกทักษะ คณะศิลปกรรมศาสตร์  29-05-2556  08-07-2556    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
   วิทยาเขตปัตตานี งานประตูทางเข้า-ออก อัฒจันทร์ใหม่ พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  18-07-2556    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
   วิทยาเขตปัตตานี งานกำแพงกันดินขอบสนามฟุตซอล (ส่วนเพิ่มเติม)  -  07-08-2556      
 มอ 125.05/026  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประมาณการราคางานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และภูมิทัศน์  14-08-2556  21-08-2556    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 910.07/030  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์การจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านศิลปกรรม  04-06-2556  20-08-2556    นายอนันต์ กาเดร์, นายมะรอปี สาแม  
 มอ 718/226  ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานปลี่ยนหลังคาอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (อาคาร 32)  21-06-2556  06-09-2556    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 705/136  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์  05-09-2554  06-09-2556    นายอนันต์ กาเดร์  
   วิทยาเขตปัตตานี งานขุดลอกคลองระบายน้ำ จากโรงสูบน้ำมายังป้อมยาม 2  -  16-09-2556      
 มอ 705/053  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังคาคลุมทางเข้าด้านหน้าอาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  21-08-2555  19-09-2556    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 189/181  สถานีวิทยุกระจายเสียง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อสำรวจออกแบบ งานปรับปรุงสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง  27-09-2556  04-11-2556    นายมะรอปี สาแม  
   วิทยาเขตปัตตานี งานประตูทางเข้า-ออก อัฒจันทร์ใหม่ พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -  04-11-2556      
   ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม ขออนุเคราะห์วิศวกรประเมินราคาค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงแพะของแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  07-11-2556  11-12-2556    หัวหน้างานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา งานปรับปรุงหลังคาคลุมทางเข้าอาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  -  12-12-2556    นายมะรอปี สาแม  
   วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างถนน คสล. ทางเท้าและคูระบายน้ำ ด้านข้างอาคารศูนย์ทักษะทางภาษา  -  20-12-2556    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
   วิทยาเขตปัตตานี เจาะสำรวจและทดสอบดิน จำนวน 2 หลุม เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการออกแบบฐานราก  -  22-01-2557    งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
   วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา โครงการสถาบันภาษาอาหรับ อาคารศูนย์ทักษะทางภาษา วิทยาลัยอิสลามศึกษาปัตตานี  -  18-02-2557      
 มอ 250/1045  คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ หน่วยพัสดุ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิต  02-12-2556  19-02-2557      
 -  ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม ขออนุเคราะห์เขียนผังการใช้ที่ดินของสถานีวิจัยและฝึกงานเทคโนโลยีการเกษตร  06-11-2556  27-02-2557    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 910.05/04  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบและรายการประมาณราคางานปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกทักษะ คณะศิลปกรรมศาสตร์  13-02-2557  17-03-2557    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 403.1/030  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคางานทาสีอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 50)  20-01-2557  18-03-2557    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
   วิทยาเขตปัตตานี โครงการลานจอดรถหน้าอาคารเรียนรวม 2  -  14-05-2557    นายสุริยะ มาศจิตต์ , นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์, นายมะรอปี สาแม, นายอนันต์ กาเดร์  
   วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงอาคารหอพัก 8  -  14-05-2557      
   คณะพยาบาลศาสตร์ งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลอาคาร 4 ชั้น 2  -  15-05-2557      
 มอ 125.02/004  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ปรับปรุงแบบแท่นประดิษฐาน พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  20-12-2556  05-06-2557    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 171/635  สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ออกแบบอาคารสถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา  02-12-2554  05-06-2557    งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง  
 มอ 125.05/016  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประมาณการราคางานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และภูมิทัศน์  25-08-2557  24-09-2557    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงอาคาร 58  -  18-09-2557    นายมะรอปี สาแม  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าแฟลตที่พักบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี  28-02-2557  13-10-2557    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
   วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างพื้นที่บริการตู้กดเงิน ATM KIOS  07-10-2556  28-11-2557    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 861/195  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย (B103)  21-11-2557  09-12-2557    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 705/001  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคาโครงการงานซ่อมแซมฝ้าเพดานคอนกรีตอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง (อาคาร 26)  22-01-2558  23-01-2558    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 910.07/002  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคารายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี รายการจัดทำหลังคาคลุมพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดาดฟ้า  21-01-2558  23-01-2558    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 751/176  วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์สำรวจ ออกแบบปรับปรุงอาคารและประเมินราคา งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา (หลังเก่า) เป็น โรงเรียนสาธิตอิสลาม  01-10-2557  04-02-2558    นายอนันต์ กาเดร์, นายมะรอปี สาแม, นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงห้องส่งเสริมการเรียนรู้ (อาคาร 58)  -  03-04-2558    นายอนันต์ กาเดร์  
   วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงรั้วบริเวณอาคารหอพัก 10  -  22-04-2558    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 861/052  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรูปแบบและประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย (B103)  21-04-2558  07-05-2558    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 861/063  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานจ้างกั้นห้องสำหรับเป็นที่ให้เช่าบริการถ่ายเอกสาร และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า  07-05-2558  18-06-2558    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
   วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงกิจกรรม  -  10-08-2558    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
 มอ 718/332  ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นและหลังคา อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  01-09-2558  26-10-2558    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 125.03/047  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ  08-10-2558  22-12-2558    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 195.01/412  คณะรัฐศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบตู้บิลด์อินและกั้นห้องคณะรัฐศาสตร์  22-04-2559  25-04-2559    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 861/069  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานจ้างกั้นห้องปฏิบัติการโครงงานนิเทศศาสตร์  03-06-2559  24-06-2559    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 910.03/032  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบและประมาณราคากลาง รายการหลังคาคลุมพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดาดฟ้า อาคารศิลปกรรมศาสตร์  29-07-2559  15-08-2559    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 121.3/707  กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ขออนุมัติต่อเติมหลังคาด้านหน้าร้านค้าแผงลอยบนร้านที่ 1/7-1/12 โรงอาหารลานอิฐ  23-10-2558  14-09-2559    นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง  
   หน่วยคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องน้ำและทาสีอาคาร 9 หน่วยคอมพิวเตอร์  -  14-09-2559    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 256/001  คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประเมินราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกอาคาร  29-10-2555  07-03-2557    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 861/120  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ 900 ที่นั่ง  27-09-2559  30-09-2559    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 280/289  คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบงานปรับปรุงอาคารภาควิชาพลศึกษา  28-09-2559  07-10-2559    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 718/310  ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา สร้างคลังสินค้าและห้องโชว์ผลิตภัณฑ์สเตอริไลส์  04-07-2559  08-11-2559    นายอนันต์ กาเดร์ และนายสุริยะ มาศจิตต์  
   คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานทาสีภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์  -  14-11-2559    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 280/288  คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อเขียนแบบ  28-09-2559  14-02-2560    นายอนันต์ กาเดร์ และนายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 280/32  คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  15-02-2560  11-04-2560    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 180/1335  สำนักวิทยบริการ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคาสร้างห้อง Bahrain Study ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้  14-11-2559  18-04-2560    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 250/0564  คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประเมินและตรวจสอบราคาการซ่อมแซมห้องเรียนอาคาร 5  19-07-2560  -    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 290/176  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณการราคางานก่อสร้างหลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร 6 และอาคาร 7  13-06-2560  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 910.07/015  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบและประเมินราคาสิ่งก่อสร้าง 1 ปี คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 (ห้องแกลอรี่)  25-08-2560  -    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 180/1295  อาคารเรียนรวม ขออนุมัติจัดทำตัวอักษรชื่อ อาคารเรียนรวม 1  03-11-2559  01-11-2560    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี โครงการปรับปรุงอาคารไทยพาณิชย์อุทิศ  -  -    นายสุริยะ มาศจิตต์ นายมะรอปี สาแม  
 มอ 718/314  ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นภายใน อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล  01-11-2560  02-11-2560    นายมะรอปี สาแม  
 -  วิทยาเขตปัตตานี โครงการศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ วิทยาเขตปัตตานี (PCU) อาคารคณะพยาบาลศาสตร์  -  -    นายสุริยะ มาศจิตต์, นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 125.02/003  สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์การเขียนแบบ และประมาณราคา เพื่อจัดทำห้องอนุสรณ์มงคลวัฒนายากร  10-10-2560  22-11-2560    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 163/1003  สถาบันฮาลาล ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบันฮาลาล  22-06-2560  18-12-2560    นายอนันต์ กาเดร์ และนายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 861/154  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ ออกแบบและประเมินราคา ปรับปรุงผนังห้องเรียน  14-11-2560  07-02-2561    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 910.05/001  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบและประเมินราคากลางงานปรับปรุงหอแสดงดนตรี  30-01-2561  13-02-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 910.07/014  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบและประเมินราคาการปรับปรุงหอแสดงดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโครงการสร้างความสมานฉันท์ด้วยการสืบสานพัฒนาองค์ความรู้ดนตรีพื้นเมืองชายแดนใต้  25-07-2560  13-02-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงพื้นที่พัฒนาศูนย์แสดงและถ่ายทอดความรู้ศิลปะและวัฒนธรรมชุมชน และลานจัดแสดงทางวัฒนธรรม  -  23-03-2561    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงพื้นที่โรงฝึกด้านศิลปะและหัตถกรรมผ้าและเครื่องประดับ  -  30-03-2561    นายมะรอปี สาแม  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงพื้นที่จัดทำ Creative Co-working Space  -  03-04-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานทางลาดคนพิการ ศูนย์บริการสุขภาพปฐมภูมิ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี  -  07-05-2561    นายอนันต์ กาเดร์ และนายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 861/53  คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์แก้ไขรูปแบบรายการและประมาณราคางานจ้างปรับปรุงผนังห้องเรียน B103  01-05-2561  08-05-2561    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 163/1003  สถาบันฮาลาล ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานปรับปรุงอาคารสำนักงานสถาบันฮาลาล  20-06-2560  18-05-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 751/1602  วิทยาลัยอิสลามศึกษา โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์สถาปนิกออกแบบปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ เตรียมโครงการ วมว.  21-12-2560  14-08-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี โครงการงานปรับปรุงหอพักนักศึกษา 4 (นานาชาติ)  -  15-08-2561    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 910.07/008  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบรายการปรับปรุงระบบท่อน้ำและห้องน้ำ อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมประเมินราคา  10-05-2561  30-08-2561    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 มอ 123/320  วิทยาเขตปัตตานี โครงการก่อสร้างสำนักงานและที่จอดรถยนต์ วิทยาเขตปัตตานี  -  18-09-2561    นายสุริยะ มาศจิตต์, นายนุรดิง หะยีลาเตะ, นายอนันต์ กาเดร์, นายมะรอปี สาแมและนายศักดิ์ชัย นาทอภิ  
 มอ 293/108  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคากลาง งานปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ  29-08-2561  12-10-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอส่งแบบแปลนและประมาณราคา งานจัดทำห้อง GSB i-Club  -  01-11-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 910.07/001  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบและประเมินราคากลางรายการสิ่งก่อสร้าง 1 ปี (รายการปรับปรุงห้องเรียนรวม 120 ที่นั่ง)  06-02-2561  09-11-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา งานปรับปรุงห้องน้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  26-11-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 250/0471  คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประเมินราคา งานปรับปรุงห้องศูนย์ทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  10-05-2561  28-11-2561    นายสุริยะ มาศจิตต์ และนายมะรอปี สาแม  
 -  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นรอบอาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาลและอาคารสำนักงาน ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  -  04-12-2561    นายมะรอปี สาแม  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานต่อเติมที่พักชั้นล่าง แฟลตที่พักอาจารย์และบุคลากร แฟลต 12 และแฟลต 13 (ส่วนที่เหลือ) จำนวน 4 ห้อง  -  02-11-2561    นายอนันต์ กาเดร์, นายนุรดิง หะยีลาเตะ และนายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 293/149  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคากลาง งานปรับปรุงพื้นลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิตฯ  07-12-2561  20-12-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 751/1602  วิทยาลัยอิสลามศึกษา โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์สถาปนิกออกแบบปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษาฯ เตรียมโครงการ วมว.  03-01-2561  20-12-2561    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 910.05/036  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประเมินราคากลางงานปรับปรุงโครงการจัดตั้งศูนย์สาขาย่อย (Spoke)  22-11-2561  11-01-2562    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 795/015  วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขออนุญาตสร้างรั้วรอบศาลาละหมาด  17-01-2562  01-02-2562    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 293/140  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างเทคอนกรีตและปูตัวหนอนหน้าอาคาร ๗ ฝั่งบ้านพัก  22-11-2561  27-02-2562    นายศํกดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 -  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ งานปรับปรุงถนนหน้าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  -  27-02-2562    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 105/010  กองธุรการวิทยาเขตปัตตานี งานยานยนต์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแผนผังเส้นทางเดินรถและป้ายจุดจอดรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า  17-01-2562  08-03-2562    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 195/595  คณะรัฐศาสคร์ ขอความอนุเคราะห์จัดทำรูปแบบรายการปรับปรุงโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์  07-09-2561  08-03-2562    นายมะรอปี สาแม  
 -  วิทยาเขตปัตตานี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ บริเวณทางเข้าหอดูนก และงานก่อสร้างถนนยางพาราดินซิเมนต์  -  23-04-2562    นายสุริยะ มาศจิตต์ และนายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 703/692  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานก่อสร้างคูระบายน้ำ ด้านหน้าอาคารพรีคลินิค วิทยาเขตปัตตานี  29-04-2562  10-05-2562    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 001.01/530  วิทยาเขตปัตตานี โครงการปรับปรุงสนามกีฬาและหลังคาคลุมเพื่อลานอเนกประสงค์ วิทยาเขตปัตตานี (ลาแมสะมิแล)  30-11-2561  22-05-2562    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 700/307  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคากลาง งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าอาคาร 51C  13-05-2562  26-06-2562    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์ และนายมะรอปี สาแม  
 มอ 700/195  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขออนุมัติซ่อมแซมถังเก็บน้ำลอยขึ้นจากพื้นอาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  18-02-2562  26-06-2562    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 796/760  โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบ พร้อมประมาณราคา งานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารเก่าวิทยาลัยอิสลามศึกษา อาคาร 45  29-05-2562  28-06-2562    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 -  โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (แบบครุภัณฑ์และอุปกรณ์) โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา (โครงการ วมว.)  -  22-07-2562    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์บริการวิชาการและการเรียนรู้ปัตตานีศึกษา "ม.อ.ปัตตานีภิรมย์" (บ้านเลขที่ 203)  -  30-08-2562    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานซ่อมแซมพื้นสนามเทนนิส วิทยาเขตปัตตานี (จัดทำคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 2563)  -  07-11-2562    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 -  วิทยาเขตปัตตานี ขอจัดส่งแบบแปลนและประมาณราคา เพื่อจัดทำคำของบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2564  -  13-11-2562    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 มอ 703/547  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคากลาง งานปรับปรุงห้องน้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฟส 2  04-04-2562  20-11-2562    นายอนันต์ กาเดร์  
 มอ 700/498  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบ ออกแบบ สำรวจและประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารโรงเลี้ยงสัตว์น้ำ และโรงเรือนอเนกประสงค์  28-08-2562  09-12-2562    นายสุริยะ มาศจิตต์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายใน วิทยาเขตปัตตานี (จัดทำคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 2563)  -  17-12-2562    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงห้องน้ำสำนักงานอธิการบดี (จัดทำคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 2563)  -  18-12-2562    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน วิทยาเขตปัตตานี (จัดทำคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 2563)  -  27-12-2562    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 มอ 910.05/007  คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบและประเมินราคา งานปรับปรุงระบบท่อน้ำและห้องน้ำ อาคาร 18 คณะศิลปกรรมศาสตร์  28-10-2562  03-01-2563    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 39 (จัดทำคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี 2563)  -  07-01-2563    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 700/476  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบ ออกแบบ สำรวจและประมาณราคา  08-08-2562  07-04-2563    นายมะรอปี สาแม  
 มอ 202/230  คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณการราคากลาง งานปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ คณะศึกษาศาสตร์  05-11-2563  06-11-2563    นายนุรดิง หะยีลาเตะ  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงท่อเมนประปาเข้าอาคาร ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน  -  13-11-2563    นายพิพัฒน์ โพธิ์แก้ว  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงคูระบายน้ำระยะที่ 2 ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน  -  18-11-2563    นายภานุวัฒน์ สาระพร  
 มอ 202.3.3/029  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 10 คัน จำนวน 2 หลัง  24-08-2563  15-12-2563    นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์  
 -  คณะศึกษาศาสตร์ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา งานปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำและปรับปรุงห้องน้ำ อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์  -  21-12-2563    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงสนามฟุตบอล (สนามที่ 1) ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน  -  22-12-2563    นายอนันต์ กาเดร์  
 -  วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสีย ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 งาน  -  25-12-2563    นายภานุวัฒน์ สาระพร  
 สรุป งานมีจำนวน 194 รายการ แล้วเสร็จ 170 รายการ คงค้าง 24 รายการ