Update : 23 มีนาคม 2554
 
หมายถึง กำลังดำเนินการ     หมายถึง เสร็จสมบูรณ์
  เลขที่ คณะ/หน่วยงาน รายการ วันที่รับเรื่อง คาดว่าเสร็จ ส่ง ผู้รับผิดชอบ Note
มอ 280/32 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาปรับปรุงลานกีฬาอเนกประสงค์ ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 15-02-2560 -  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 001/2560 สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อเขียนแบบและประมาณการราคา 06-02-2560 -  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 255.9/152 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคา 25-01-2560 -  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 710/060 ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณาราคา 17-01-2560 -  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 180/1335 สำนักวิทยบริการ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคาสร้างห้อง Bahrain Study ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ 14-11-2559 -  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 180/1295 อาคารเรียนรวม ขออนุมัติจัดทำตัวอักษรชื่อ อาคารเรียนรวม 1 03-11-2559 -  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 705/050 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียาง ขอความอนุเคราะห์เขียนรูปแบบรายการและประมาณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 19-08-2559 -  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 195/003 คณะรัฐศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและเขียนแบบ ออกแบบกั้นห้องกระจกบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างห้องผู้บริหารและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 04-01-2559 -  นายมะรอปี สาแม
มอ 751/191 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประเมินราคา งานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา 21-12-2558 -  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 280/56 ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ในการออกแบบ อาคาร 15 07-03-2557 -  นายสุริยะ มาศจิตต์, นายอนันต์ กาเดร์
มอ 255.9/031 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแปลนห้องดนตรีและห้องนาฏศิลป์ 27-11-2556 -  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 121.3/174 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ขออนุมัติจัดทำฉากบังตาหอพัก 8 20-03-2556 -  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง และ นายมะรอปี สาแม
วิทยาเขตปัตตานี งานทาสีภายนอกอาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา (หลังเก่า) - -  นายนุรดิง หะยีลาเตะ, นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง และนายมะรอปี สาแม
วิทยาเขตปัตตานี งานทาสีอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ - -  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 180/1424 วิทยาเขตปัตตานี ขออนุมัติจัดทำทางลาดขึ้นอาคารเรียนรวม (อาคาร 19) สำหรับผู้พิการ 09-11-2553 08-12-2553  นายสุริยะ มาศจิตต์
มอ 861/123 คณะวิทยาการสื่อสาร ออกแบบติดตั้งผนังกั้นห้องภายในอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร 07-10-2553 07-12-2553  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
มอ 112.1/187 สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ปูพื้นห้องประกันคุณภาพและห้องโทรศัพท์ 13-12-2553 29-12-2553  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
มอ 861/120 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบพื้นที่และออกแบบการติดตั้งเสาอากาศระบบวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 30-09-2553 24-12-2553  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 861/156 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบติดตั้งผนังกั้นห้องภายในอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร 28-12-2553 28-01-2554  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
มอ 861/044 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาติดตั้งเสาอากาศ 07-03-2554 21-03-2554  นายสุริยะ มาศจิตต์
มอ 180/971 วิทยาเขตปัตตานี ขอซ่อมแซมคานและผนังของอาคาร 19 28-07-2553 07-04-2554  นายสุริยะ มาศจิตต์
มอ 861/128 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบหลังคาโรงจอดรถ คณะวิทยาการสื่อสาร 20-10-2553 18-04-2554  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 745/700 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานปรับปรุงภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 12-11-2553 06-05-2554  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 861/063 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการตามแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 04-04-2554 31-05-2554  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 293/027 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบประมาณราคากลางและรายละเอียดประกอบแบบ 15-11-2553 15-05-2554  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 178/897 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุงห้องบันทึกเสียงของฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 07-04-2554 30-06-2554  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 700/228 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการสร้างแบบแปลนโรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถจักรยานยนต์ 11-04-2554 15-06-2554  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 861/133 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์พื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสารสำหรับจัดทำเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ 29-07-2554 15-08-2554  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 861/129 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานปรับปรุงขอบถนนและติดตั้งป้ายจราจร คณะวิทยาการสื่อสาร 27-07-2554 15-08-2554  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 125.05/031 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบจัดทำคำขอที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 02-09-2554 19-09-2554  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 861/112 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบและประมาณราคากลาง งานปรับฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย 4 27-06-2554 31-08-2554  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
มอ 705/109 งานนโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง งานปรับปรุงห้องบรรยาย 102 อาคารปฏิบัติการเคมี (อาคาร 51F) 27-07-2554 03-10-2554  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 122/631 สำนักงานอธิการบดี ขออนุเคราะห์ข้อมูลอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ 2) 29-09-2554 13-10-2554  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
มอ 290/270 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบประมาณราคา งานปรับปรุงภูมิทัศน์ เทคอนกรีตยกระดับพื้นที่จอดรถยนต์ อาคาร 11 และพื้นที่บริเวณแปลงเกษตร 15-08-2554 13-10-2554  ชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 122/438 สำนักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่วิทยาเขตปัตตานี ขออนุเคราะห์ข้อมูลอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 05-07-2554 31-08-2554  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
มอ 861/069 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอส่งโครงร่างห้องปฏิบัติการโทรทัศน์ 12-04-2554 20-12-2554  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
มอ 401/016 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าอาคาร 40 (แผงกันแดด) 22-03-2553 15-05-2554  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 250/1076 คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบ งานทาสีผนังภายนอกและรอบบริเวณภายในอาคารอเนกประสงค์ (ภาควิชาพลศึกษา) 14-11-2554 09-01-2555  นายมะรอปี สาแม
วิทยาเขตปัตตานี ป้ายจิตวิญญาณ - 02-02-2555  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 280/810 คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบป้ายชื่อภาควิชาพลศึกษา 06-12-2554 20-02-2555  นายมะรอปี สาแม
มอ 175/501 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานีบริการวิชาการชุมชนปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 21-10-2552 20-12-2554  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 112/264 สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ออกแบบปรับปรุงพื้นที่กองบริการการศึกษาวิทยาเขตปัตตานี 28-09-2553 20-06-2554  นายอนันต์ กาเดร์, นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 751/371 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์ สำรวจและออกแบบปรับปรุงอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ 20-05-2554 23-12-2554  นายอนันต์ กาเดร์
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา งานปรับปรุงต่อเติมอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ - 15-01-2555  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 250/165 คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบ งานก่อสร้าง ต่อเติมห้องปฏิบัติการควบคุมระบบแสง สี เสียง ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 16-02-2555 30-04-2555  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมและปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก ประตูป้อมยาม 1 และป้อมยาม 2 - 30-11-2554  นายมะรอปี สาแม
วิทยาเขตปัตตานี งานกำแพงกันดิน 22-06-2555 25-09-2555  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 705/051 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคา งานปรับปรุงต่อเติมหลังคาอาคารปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล 01-08-2555 02-11-2555  นายสุริยะ มาศจิตต์, นายมะรอปี สาแม
มอ 745/768 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ประเมินราคา งานปรับปรุงห้องภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 25-09-2555 15-11-2555  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างสนามฟุตซอลและลานจอดรถหน้าอัฒจันทร์สนามกีฬา - 27-11-2555  นายมะรอปี สาแม
งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง งานปรับปรุงออกแบบภูมิทัศน์และรั้วรอบบริเวณอาคารหอพัก 10 - 22-12-2554  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างฐานรองรับเครื่องปรับอากาศ อาคารเรียนรวมใหม่ - 04-12-2555  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 861/111 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานก่อสร้างบ่อลิฟท์ (ลิฟท์โดยสาร) อาคารเรียนและปฏิบัติการ คณะวิทยาการสื่อสาร 10-07-2555 20-12-2555  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
สำนักงานอธิการบดี งานปรับปรุงสำนักงานกองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี - 15-01-2556  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 159/466 หน่วยคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบ ห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) พร้อมที่ตั้งเครื่องปรับอากาศ และโรงเก็บอุปกรณ์ 07-11-2555 22-01-2556  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
255.9/034 โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแปลนโครงหลังคาครอบสนามบาสฯ และรั้วโรงเรียนอนุบาลสาธิตพร้อมประมาณการราคาก่อสร้าง 14-12-2555 31-01-2556  นายอนันต์ กาเดร์, นายสุริยะ มาศจิตต์
มอ 159/466 หน่วยคอมพิวเตอร์ งานปรับปรุงห้องศูนย์กลางข้อมูล (Data Center) 07-11-2555 27-02-2556  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์, นายมะรอปี สาแม
สบ.มอ 008/147 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หอพักในกำกับ) ขอความอนุเคราะห์ สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคา ระบบส่งน้ำภายในอาคาร 01-07-2554 31-08-2554  นายสุริยะ มาศจิตต์ , นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
มอ 171/120 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์รอบร้านสาธิตธุรกิจการจัดบริการอาหาร 14-01-2554 14-02-2556  นายอนันต์ กาเดร์
สำนักงานอธิการบดี ออกแบบห้องอ่านหนังสือ หอพัก 1-4 - 28-02-2556  
งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง โครงการบ้านพักคนงาน - 28-02-2556  นายมะรอปี สาแม
วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงทาสีรั้วด้านหน้า วิทยาเขตปัตตานี - 28-02-2556  นายสุริยะ มาศจิตต์
มอ 180/1264 สำนักวิทยบริการ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคาปรับปรุงห้องประชุม 25-10-2555 06-03-2556  นายมะรอปี สาแม
งานก่อสร้างคูระบายน้ำหลังอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียาง 2 - 18-03-2556  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 125.03/015 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์คำนวณการถมดินปรับพื้นที่บริเวณอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 01-03-2556 21-03-2556  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 171/2318 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 3 06-10-2553 27-03-2556  นายมะรอปี สาแม
มอ 125/054 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบปรับปรุงบริเวณวงเวียนหน้าอาคารหอศิลปวัฒนธรรมภาคใต้ 24-03-2554 04-04-2556  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 992/237 โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่หน่วยผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง สำรวจพื้นที่ เพื่อออกแบบปรับปรุงห้อง 18-04-2555 25-04-2556  นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์
มอ 250/398 คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ งานทาสีผนังภายนอกและรอบบริเวณภายในอาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ 08-05-2556 20-06-2556  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 910.05/008 งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ ออกแบบและประเมินราคาโรงฝึกทักษะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 29-05-2556 08-07-2556  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
วิทยาเขตปัตตานี งานประตูทางเข้า-ออก อัฒจันทร์ใหม่ พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 18-07-2556  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
วิทยาเขตปัตตานี งานกำแพงกันดินขอบสนามฟุตซอล (ส่วนเพิ่มเติม) - 07-08-2556  
มอ 125.05/026 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประมาณการราคางานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และภูมิทัศน์ 14-08-2556 21-08-2556  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 910.07/030 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์การจัดทำโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านศิลปกรรม 04-06-2556 20-08-2556  นายอนันต์ กาเดร์, นายมะรอปี สาแม
มอ 718/226 ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานปลี่ยนหลังคาอาคารปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (อาคาร 32) 21-06-2556 06-09-2556  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 705/136 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคาก่อสร้าง อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 05-09-2554 06-09-2556  นายอนันต์ กาเดร์
วิทยาเขตปัตตานี งานขุดลอกคลองระบายน้ำ จากโรงสูบน้ำมายังป้อมยาม 2 - 16-09-2556  
มอ 705/053 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลังคาคลุมทางเข้าด้านหน้าอาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-08-2555 19-09-2556  นายมะรอปี สาแม
มอ 189/181 สถานีวิทยุกระจายเสียง ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อสำรวจออกแบบ งานปรับปรุงสำนักงานสถานีวิทยุกระจายเสียง 27-09-2556 04-11-2556  นายมะรอปี สาแม
วิทยาเขตปัตตานี งานประตูทางเข้า-ออก อัฒจันทร์ใหม่ พร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก - 04-11-2556  
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม ขออนุเคราะห์วิศวกรประเมินราคาค่าจ้างเหมาในการซ่อมแซมโรงเรือนเลี้ยงแพะของแผนกวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 07-11-2556 11-12-2556  หัวหน้างานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา งานปรับปรุงหลังคาคลุมทางเข้าอาคารภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - 12-12-2556  นายมะรอปี สาแม
วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างถนน คสล. ทางเท้าและคูระบายน้ำ ด้านข้างอาคารศูนย์ทักษะทางภาษา - 20-12-2556  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
วิทยาเขตปัตตานี เจาะสำรวจและทดสอบดิน จำนวน 2 หลุม เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้ในการออกแบบฐานราก - 22-01-2557  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคา โครงการสถาบันภาษาอาหรับ อาคารศูนย์ทักษะทางภาษา วิทยาลัยอิสลามศึกษาปัตตานี - 18-02-2557  
มอ 250/1045 คณะศึกษาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ หน่วยพัสดุ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประมาณราคางานก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมโรงเรียนสาธิต 02-12-2556 19-02-2557  
- ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม ขออนุเคราะห์เขียนผังการใช้ที่ดินของสถานีวิจัยและฝึกงานเทคโนโลยีการเกษตร 06-11-2556 27-02-2557  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 910.05/04 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบและรายการประมาณราคางานปรับปรุงซ่อมแซมโรงฝึกทักษะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 13-02-2557 17-03-2557  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 403.1/030 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคางานทาสีอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคาร 50) 20-01-2557 18-03-2557  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
วิทยาเขตปัตตานี โครงการลานจอดรถหน้าอาคารเรียนรวม 2 - 14-05-2557  นายสุริยะ มาศจิตต์ , นายศักดิ์ชัย นาทอภินันท์, นายมะรอปี สาแม, นายอนันต์ กาเดร์
วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงอาคารหอพัก 8 - 14-05-2557  
คณะพยาบาลศาสตร์ งานปรับปรุงห้องพักอาจารย์และห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลอาคาร 4 ชั้น 2 - 15-05-2557  
มอ 125.02/004 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ปรับปรุงแบบแท่นประดิษฐาน พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 20-12-2556 05-06-2557  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 171/635 สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ออกแบบอาคารสถานีบริการวิชาการชุมชนเทพา 02-12-2554 05-06-2557  งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
มอ 125.05/016 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์ประมาณการราคางานก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และภูมิทัศน์ 25-08-2557 24-09-2557  นายอนันต์ กาเดร์
- วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงอาคาร 58 - 18-09-2557  นายมะรอปี สาแม
- วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างถนนคอนกรีตทางเข้าแฟลตที่พักบุคลากร วิทยาเขตปัตตานี 28-02-2557 13-10-2557  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
วิทยาเขตปัตตานี งานก่อสร้างพื้นที่บริการตู้กดเงิน ATM KIOS 07-10-2556 28-11-2557  นายมะรอปี สาแม
มอ 861/195 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย (B103) 21-11-2557 09-12-2557  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 705/001 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบแปลนและประมาณราคาโครงการงานซ่อมแซมฝ้าเพดานคอนกรีตอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการประมง (อาคาร 26) 22-01-2558 23-01-2558  นายสุริยะ มาศจิตต์
มอ 910.07/002 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคารายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1 ปี รายการจัดทำหลังคาคลุมพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดาดฟ้า 21-01-2558 23-01-2558  นายสุริยะ มาศจิตต์
มอ 751/176 วิทยาลัยอิสลามศึกษา ขอความอนุเคราะห์สำรวจ ออกแบบปรับปรุงอาคารและประเมินราคา งานปรับปรุงอาคารวิทยาลัยอิสลามศึกษา (หลังเก่า) เป็น โรงเรียนสาธิตอิสลาม 01-10-2557 04-02-2558  นายอนันต์ กาเดร์, นายมะรอปี สาแม, นายนุรดิง หะยีลาเตะ
- วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงห้องส่งเสริมการเรียนรู้ (อาคาร 58) - 03-04-2558  นายอนันต์ กาเดร์
วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงรั้วบริเวณอาคารหอพัก 10 - 22-04-2558  นายสุริยะ มาศจิตต์
มอ 861/052 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงรูปแบบและประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงห้องเรียนบรรยาย (B103) 21-04-2558 07-05-2558  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 861/063 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานจ้างกั้นห้องสำหรับเป็นที่ให้เช่าบริการถ่ายเอกสาร และงานติดตั้งระบบไฟฟ้า 07-05-2558 18-06-2558  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
วิทยาเขตปัตตานี งานปรับปรุงซ่อมแซมโรงกิจกรรม - 10-08-2558  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
มอ 718/332 ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานปรับปรุงพื้นและหลังคา อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 01-09-2558 26-10-2558  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 125.03/047 สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา ขอความอนุเคราะห์แก้ไขแบบแท่นประดิษฐานพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ 08-10-2558 22-12-2558  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 195.01/412 คณะรัฐศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบตู้บิลด์อินและกั้นห้องคณะรัฐศาสตร์ 22-04-2559 25-04-2559  นายมะรอปี สาแม
มอ 861/069 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานจ้างกั้นห้องปฏิบัติการโครงงานนิเทศศาสตร์ 03-06-2559 24-06-2559  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 910.03/032 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบและประมาณราคากลาง รายการหลังคาคลุมพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณดาดฟ้า อาคารศิลปกรรมศาสตร์ 29-07-2559 15-08-2559  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 121.3/707 กองกิจการนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี ขออนุมัติต่อเติมหลังคาด้านหน้าร้านค้าแผงลอยบนร้านที่ 1/7-1/12 โรงอาหารลานอิฐ 23-10-2558 14-09-2559  นางชนุตธ์ณัฐ ขุนทอง
หน่วยคอมพิวเตอร์ ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงห้องน้ำและทาสีอาคาร 9 หน่วยคอมพิวเตอร์ - 14-09-2559  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 256/001 คณะศึกษาศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและประเมินราคา ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในและภายนอกอาคาร 29-10-2555 07-03-2557  นายอนันต์ กาเดร์
มอ 861/120 คณะวิทยาการสื่อสาร ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา งานจ้างปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ 900 ที่นั่ง 27-09-2559 30-09-2559  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 280/289 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบงานปรับปรุงอาคารภาควิชาพลศึกษา 28-09-2559 07-10-2559  นายนุรดิง หะยีลาเตะ
มอ 718/310 ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอความอนุเคราะห์เขียนแบบและประมาณราคา สร้างคลังสินค้าและห้องโชว์ผลิตภัณฑ์สเตอริไลส์ 04-07-2559 08-11-2559  นายอนันต์ กาเดร์ และนายสุริยะ มาศจิตต์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ งานทาสีภายนอกอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ - 14-11-2559  นายมะรอปี สาแม
มอ 280/288 คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เพื่อเขียนแบบ 28-09-2559 14-02-2560  นายอนันต์ กาเดร์ และนายนุรดิง หะยีลาเตะ
 สรุป งานมีจำนวน 120 รายการ แล้วเสร็จ 106 รายการ คงค้าง 14 รายการ


Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : msuriya@bunga.pn.psu.ac.th