กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
 
  Login     
  Password     
       
     
ประเภท :   
 ค้นหาชื่อวาระหรือคำสำคัญ   
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับงานก่อสร้าง
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
กฎหมายอาคาร
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554
  กำหนดประเภท หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการ ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
  กฎกระทรวงกำหนดเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง พ.ศ. ๒๕๕๒
  กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๐
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
 มีต่อ
เอกสารค่า K
  แนวทางการพิจารณาสูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง
  สูตรการปรับราคาค่างานก่อสร้าง
  คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง
เกณฑ์และมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
  ปรับปรุงกำหนดราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างเพิ่มเติม ( กรกฎาคม 2558)
  อัตราราคางานต่อหน่วย ปี พ.ศ. 2557
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2558
  ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2557
  ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 มีต่อ
หนังสือเวียน กวพ. และอื่น ๆ
  แนวทางการขยายเวลาสัญญาจ้างของจังหวัดปัตตานี กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบ ทำให้ขาดแคลนแรงงาน
  แนวทางการขยายเวลาสัญญาจ้างของจังหวัดปัตตานี
  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกียวกับงาน
  ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 147 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการตรวจรับงานโครงการขุดลอกคูคลอง
 มีต่อ
กรณีศึกษาแนวคำวินิจฉัย
  ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ ก่อสร้างในเขตจังหวัดที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ซึ่งออกตามความในพระราชกำหนด
  ปัญหาการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ
  สรุป แนวทางการปฏิบัติราชการ จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด พ.ศ. ๒๕๔๙
แบบฟอร์มควบคุมงานและตรวจการจ้าง
  หนังสือการรายงานผลความก้าวหน้างานก่อสร้าง ของลาดกระบัง
  แบบประเมินผู้รับจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  แบบฟอร์มการปฏิบัติงาน กส 17 มี.ค.54
แบบฟอร์มประมาณราคา
  โปรแกรมคำนวณ Factor F โดยโยธาไทย Website : https://yotathai.box.com/s/f7cb94b71d42f9e42956
  หนังสือรายงานประมาณราคา-ปี-2558
  บัญชีค่าแรงงานดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างลงวันที่ 22 เมษายน 2556
  ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๖)
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
 มีต่อ
สาระเรียนรู้อื่น ๆ
  มาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่
  DESIGN INFO ABOUT ROAD SPEED
  รับมือน้ำท่วม
  แนวทางการป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมอาคาร โดย วสท.
  คู่มือการปฏิบัติฯกรณีเกิดภัยพิบัติ
 มีต่อ