1. 
โครงการก่อสร้างอาคารพรีคลีนิก วิทยาเขตปัตตานี (372.2 ล้านบาท ปี 54)
  
2. 
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการคณะพยาบาล วิทยาเขตปัตตานี (143.1438 ล้านบาท ปี 54)
  
3. 
ระบบความปลอดภัย (ระยะที่ 4) (งบประมาณแผ่นดินปี 2554 จำนวน 10.8147 ล้านบาท)
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำรอง แสงสว่างทางสาธารณะ และเลี้ยงกล้อง CCTV ที่จำเป็น (กำลังดำเนินการ)
ติดตั้งระบบเสียงสาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์ สาธารณะ (กำลังดำเนินการ)
4. 
อาคารฝึกปฏิบัติการแปรรูปอาหารฮาลาล (งบประมาณแผ่นดิน 2554 จำนวน 15 ล้านบาท
5. 
รถบัสปรับอากาศ ยี่ห้อ Hino ใหม่ 1 คัน
ซื้อจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2555 จำนวน 6.5 ล้านบาท
จำนวน40 ที่นั่ง
  
6. 
การซ่อมบำรุงจากงบฟื้นฟูสภาพความเสียหายจากอุทกภัย-วาตภัย (งบประมาณแผ่นดินปี 2554 จำนวน18.1957 ล้าบบาท)
อาคารสถาบันวัฒนศึกษากัลยาณิวัฒนา เปลี่ยนหลังคาเป็นแบบ metal sheet ทำพื้นและฝ่าเพดาน จำนวน 9.1888 ล้านบาท
อาคารโรงยิม(อเนกประสงค์)และโรงมวย เปลี่ยนหลังคาเป็นแบบ metal sheet ปรับพื้นสนาม จำนวน 3.7595 ล้านบาท
อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้งอาคาร 14 ,9 และห้องเก็บแบบก่อสร้าง เทพื้นและปรับหลังคา จำนวน 1.3833 ล้านบาท
กลุ่มอาคารสำนักงานอธิการบดี ห้องพยาบาล ห้องประชุม โรงอาหารลานเล โรงอาหารลานอิฐ รวมอาคารหลังคาตึกยาง จำนวน 3.8641 ล้านบาท
  
7. 
ในอนาคตจะทำโครงการจัดตั้งสำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT)
  
1. 
ก่อสร้างอาคารรัฐศาสตร์ (งบประมาณแผ่นดินปี 52 85.98 ล้านบาท)
2. 
กลุ่มอาคารหอพักและนันทนาการ 272.99 ล้าน (งบประมาณแผ่นดินปี 51 ผูกพันปีแรก 50 ล้าน) เพื่อก่อสร้าง
หอพัก 10 สูง 9 ชั้น เพื่อรองรับนักศึกษา 800 คน
อาคารนันทนาการ
สนามเทนนิส จำนวน 6 คอร์ด
อัฒจรรย์สนามฟุตบอลใหม่
สนามวอลเลบอลชายหาด 2 สนาม
สนามบาสเกตบอล 2 สนาม
สนามตะกร้อ 3 สนาม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 140 เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 120 เมตร
ถนนและลานจอดรถ/ปรับปรุงทางเข้าประตู 4
  
  
  
3. 
แฟลตพักอาจารย์ 4 หลัง จำนวน 168 Unit (งบประมาณแผ่นดินปี 50 ผูกพัน 214 ล้านบาท )
มีโรงจอดรถพร้อม และสร้างโรงจอดรถให้แฟลต 12,13 ด้วย สามารถจอดรถได้ (72+70+66)=208 คัน
มีถนนเชื่อมต่อกันทุกแฟลต และมีโซนสีเขียว
มีระบบ Computer Telephony Integrated (เครือข่ายคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์)
มีระบบ Key Card
4. 
อาคารเรียนรวม ที่ข้างตึกวอศ. (งบประมาณแผ่นดินปี 2551-2555 ผูกพัน 91.2519 ล้านบาท )
ขอยกเลิกสัญญากับบริษัทเบญจา และตรวจสอบประเด็นปัญหาซึ่งไม่ปลอดภัยต้องปรับแก้คานโดยอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ และวิศวกรมอ. ปัตตานี คำนวณเงินใหม่ประมาณ 69,098,900 บาท (เกินวงเงินที่เหลืออยู่ 22,568,873 บาท)
ส่งคำขอไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อขอเงินที่ตกไปแล้ว จนได้มาใหม่
ทำสัญญากับบริษัทคงมั่นการช่าง วงเงินประมาณ 76 ล้าน เนื่องจากราคาเหล็กปูนขึ้นราคา โดยเฉพาะราคาใน 3 จังหวัดภาคใต้ อยู่ระหว่างก่อสร้าง
5. 
โครงการก่อสร้างอาคารฝึกอบรมสถาบันฮาลาล (งบประมาณแผ่นดินปี 53 ไทยเข้มแข็ง ผูกพัน 9.5 ล้านบาท )
6. 
อาคารศูนย์พัฒนาทักษะทางภาษาเพื่ออิสลามศึกษานานาชาติ (งบประมาณแผ่นดินปีดูแลโดยจังหวัด 2549 ผูกพัน 56 ล้านบาท )
7. 
ระบบสารสนเทศที่กำลังดำเนินการ
ระบบประวัติด้านวินัยนักศึกษาและเรื่องวิชาทหาร
ปรับปรุงระบบลงทะเบียน 2 ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ
ปรับปรุงระบบหลักสูตรเพื่อลดความผิดพลาดในการเปิดรายวิชาลงทะเบียน ซึ่งส่งผลการ re-grade
ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านบุคลากร
ปรับปรุงระบบงานด้านการเงิน(งบประมาณแผ่นดิน/รายได้) การยืมเงินและการส่งเอกสารเบิกจ่าย
จัดทำระบบบริการบัณฑิต เช่น เรื่องลงทะเบียน ครุย การสื่อสารถึงกัน
  
8. 
ระบบ Wi-Fi ใหม่ ด้วยงบประมาณแผ่นดินปี 2554 จำนวน 4.0 ล้านบาท
เดิมมี 57 จุด เพิ่มใหม่ 49 จุด ใช้เทคโนโลยีที่เร็วขึ้น ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น
9. 
โครงการปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อความสมบูรณ์ของห่วงโซ่อาหาร
เดิมมีการปลูกป่าแล้วประมาณ xxxxx ไร่
ทำโครงการปลูกป่าเพิ่มอีกจำนวน 7500 ต้น
  
10. 
ระบบประชาสัมพันธ์รองรับ IPTV ที่จะเกิดในอนาคต เบื้องต้นดำเนินการ 4 ชุด ที่อาคาร 19 (อาคารเรียนรวม) อาคาร 1 (สำนักงานอธิการบดี) อาคาร 2 (กองบริการการศึกษา) และอาคาร 13 (กองกิจการนักศึกษา) ด้วยงบประมาณเงินรายได้สะสมปี 2554 จำนวน 0.44 ล้านบาท
อาคารต่าง ๆ
1. 
อาคารวิทยอิสลามนานาชาติ วิทยาเขตปัตตานี งบประมาณแผ่นดินผูกพันตั้งแต่ปี 2548-2550 จำนวน 125.9763 ล้านบาท
2. 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่อาคารหอศิลป์ ถึง สี่แยกทางเข้าหอพัก ศรีตรัง และระหว่างอาคารหอศิลป์ กับอาคารวิทยาการสื่อสาร มีทางจักรยาน 2 ช่องจราจร มีฟุตบาท 2 ข้าง งบประมาณแผ่นดินปี 2548 จำนวน 6.23ล้านบาท
3. 
อาคารหอพักนักศึกษา (หอพัก 9) งบประมาณแผ่นดินผูกพันตั้งแต่ปี 2549-2551 จำนวน 121.8 ล้านบาท
9 ชั้น มีลิฟท์ จำนวน 800 ที่นอน
4. 
อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาการสื่อสาร งบประมาณแผ่นดินผูกพันตั้งแต่ปี 2549-2551 จำนวน 98.664 ล้านบาท
5. 
ปรับปรุงหน่วยวิจัยและเพาะฟักสัตว์น้ำสะกอม อ.เทพา จ.สงขลา (2.9 ล้านบาท งบประมาณแผ่นดินปี 2549)
 
6. 
ปรับปรุงหน่วยวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสะกอม เทพา (6.883 ล้านบาท ปี 52)
7. 
ก่อสร้างรั้วและประตูรั้วสถานีบริการวิชาการ อ.จะนะ จ.สงขลา (งบประมาณแผ่นดินปี 2551 จำนวน 0.812 ล้านบาท)
8. 
ปรับปรุงอาคารและถนนสถานีบริการชุมชนจะนะ (4.376 ล้านบาท ปี 52)
9. 
ทางเท้าคาคลุม โรงอาหาร ถนน (งบศอ.บต. 28.72 ล้าน งบกลาง ปี 50)
ทางเท้าหลังคาคลุมระหว่างหอพัก-โรงอาหาร-อาคารเรียน ผู้ก่อสร้างคือ หจก. ธิปไตยClick !!!
สร้างโรงอาคารลานประดู่อาคาร 2 ชั้น ผู้ก่อสร้างคือ บริษัทสตาร์ (ประเทศไทยจำกัด)Click !!!
ทำห้องน้ำและหลังคาครอบพื้นที่ตรงกลาง โรงอาหารลานอิฐ ทำพื้นที่ร้านค้าเพิ่ม ผู้ก่อสร้างคือ หจก.ดำเนิน Click !!!
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากประตูข้างสวนสมเด็จ(ข้างหอพักสหกรณ์)ผ่านสนามเปตองและสนามบอลใหม่ ผู้ก่อสร้างคือ หจก.สยามจี Click !!!
10. 
โครงการดาดคลองจากริมรั้วโซนสาธิตถึงป้อมยาม 2 ตามแนวท่อน้ำบำบัด (งบจังหวัด ? ล้าน ปี 50) Click !!!
ทำรั้วกำแพงล้อมรอบที่ดิน มอ.
ทำถนนระหว่างกำแพงรั้วถึงคลอง กว้าง 4 เมตร
ดาดคลองเป็นซีเมนต์เสริมเหล็ก ด้านบนกว้าง 12 เมตร ก้นคลองเป็นดินกว้าง 6 เมตร
11. 
ก่อสร้างเขื่อนหินป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง อ.เทพา จ.สงขลา (งบประมาณแผ่นดินปี 1.361ล้านบาท)
12. 
อาคารปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (งบจังหวัดแบบบูรณาการ งบกลางปี 2549 จำนวน 19.985 ล้านบาท)
ระบบความปลอดภัย
1. 
ระบบความปลอดภัย (ระยะที่ 1) (ได้งบประมาณล้างท่อปี 2550 11.8235 ล้านบาท)
ระบบเครือข่ายติดกล้องวงจรปิดแบบ IP ยี่ห้อ Bosch จำนวน 47 จุด
วิทยุสื่อสาร 15 เครื่อง (แบ่งให้งานยานยนต์ 5 เครื่อง
เครื่องตรวจจับโลหะแบบเดินผ่าน และแบบมือถือ
ระบบไฟฟ้าสำรองระบบเครือข่าย
เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 เฟส สำหรับเครือข่าย
2. 
ระบบความปลอดภัย (ระยะที่ 2) ได้รับงบประมาณปี 2552 จำนวน 18.2455 ล้านบาท
ติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ IP จำนวน 56 จุด แบ่งเป็นยี่ห้อ BOSCH แบบ Dome 17 จุด และ MOBOTIC จำนวน 39 จุด ชนิดกล้องมี 3 รุ่น ส่วนเลนส์มีความกว้างหลากหลาย
รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อการตรวจซ่อมบำรุง
ระบบควบคุมกล้อง SERVER ดิสก์เก็บข้อมูล, computer พร้อม software ควบคุมจัดการ
จัดทำห้องเฝ้าระวังใหม่สำหรับ จนท. ศูนย์เฝ้าระวัง ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์
  
3. 
ระบบความปลอดภัย (ระยะที่ 3) ได้รับงบประมาณปี 2553 จำนวน 10 ล้าน
ติดตั้งกล้อง IP MOBOTIC จำนวน 109 จุด โดยใช้ระบบที่ทำไว้รองรับแล้วจากโครงการในระยะที่ 2
ยานพาหนะ
1. 
รถบัสปรับอากาศ ยี่ห้อ VOLVO 1 คัน
ซื้อจากงบประมาณเงินรายได้ปี 2550 จำนวน 5.62 ล้านบาท
จำนวน40 ที่นั่ง ต่อจากอู่เชิดชัย จ.นครราชสีมา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รถคันนี้มีชื่อว่า "เสาวลักษณ์"
2. 
รถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 1 คัน
ซื้อจากเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2551 จำนวน 1.329 ล้านบาท จากบริษัทพิธาน หาดใหญ่
3. 
รถเก๋ง ยี่ห้อ HONDA รุ่น ACCORD 1 คัน
อธิการบดีจัดงบส่วนกลางมาให้และใช้งบประมาณเงินรายได้ปี 2552 รวมจำนวนจำนวน 1.657 ล้านบาท
4. 
รถบัส 25 ที่นัง ปรับอากาศ ยี่ห้อ ISUZU 1 คัน
ซื้อจากเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2552 จำนวน 2.68 ล้านบาท ต่อจากอู่ของบริษัทเชิดชัย จ.นครราชสีมา
5. 
รถบัสปรับอากาศ ยี่ห้อ NISSON 1 คัน
ปรับปรุงตัวถัง วางเครื่องใหม่ทั้งหมดจากเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2553 จำนวน 2.0 ล้านบาท
40 ที่นั่ง ต่อจากบริษัทบัสแอนด์ทรัค อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว รถคันนี้มีชื่อว่า "กุ้ง"
6. 
รถตู้ ยี่ห้อ TOYOTA รุ่น COMMUTER 1 คัน
ซื้อจากเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2554 จำนวน 1.58 ล้านบาท จากบริษัทพิธาน หาดใหญ่
สาธารณูปโภค / สิ่งอำนวยความสะดวก
1. 
ระบบประปาใหม่โซนตะวันออก (6.5 ล้านบาท ปี 50) Click !!!
เมื่อเสร็จได้ตัดโซนประปาให้เลี้ยงโซนตะวันออก ตั้งแต่คณะวทท.ไปหอพักสหกรณ์เพื่อแก้ปัญหาแรงดันน้ำต่ำ
2. 
ติดตั้งระบบ TV โดยเช่าสัญญานดาวเทียม TURE Package Gold จำนวน 13 จุด
ค่าซื้อจอ LCD ขนาด 32 นิ้ว ด้วยงบประมาณเงินรายได้ปี 2552 จำนวน 12 เครื่อง และ เพิ่มในปีงบประมาณ 2553 อีก 1 เครื่อง รวม 13 เครื่อง จำนวนเงิน 266,756 บาท
ค่าเช่าสัญญาน UBC GOLD ด้วยงบประมาณเงินรายได้ปีละ 244,700 บาท (1568.12 x 13 x 12) ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
การซ่อมบำรุง ปรับปรุงรักษา
1. 
ปรับปรุงหอพักหญิง หอ5
ซ่อมใหญ่ เปลี่ยนตู้ โต๊ะ โคมไฟ พร้อมกำจัดปลวก โดยเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2550 จำนวน 3.315 ล้านบาท
2. 
สร้างรั้วรอบโรงอาหารลานอิฐ และระบบถังดักไขมัน ป้องกันน้ำเสีย
ซื้อจากเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2553 จำนวน 1.6775 ล้านบาท
3. 
การปรับปรุงตู้และโต๊ะในหอพัก 6
ซื้อจากเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2554 จำนวน 0.6 ล้านบาท และงบแผ่นดิน 1.386 ล้านบาท
  
4. 
ปรับปรุงถนนสายหน้าอาคารวิทยอิสลามนานาชาติ จากเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2554 จำนวน 588,000 บาท
 
5. 
ปรับปรุงก่อสร้างห้องน้ำอาคาร 14 หน่วยคอมพิวเตอร์ จากเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2549 จำนวน 0.336 ล้านบาท
6. 
จัดทำระบบรองรับคนพิการ จากเงินงบประมาณเงินรายไดสะสม ในปี 2554 จำนวน 608,542 บาท
ห้องพักผ่อนอาคาร 19 โดยซื้อวัสด ครุภัณฑ์ จำนวน 24,232 บาท
ห้องน้ำใน.อาคาร วสส. และ อาคาร 19 จำนวน 198,600 บาท
ห้องน้ำในและทางลาด อาคารสำนักวิทยบริการ จำนวน 198,700 บาท
ทางลาดอาคาร 19 จำนวน 2 จุด จำนวน 187,000 บาท
6. 
จัดทำลานจอดรถ ยนต์ และรถจักรยานยนต์ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ จากเงินงบประมาณเงินรายได้สะสม ในปี 2554 จำนวน xxx,xxx บาท
การจัดตั้งคณะ/หน่วยงานใหม่
1. 
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ผ่านสภาฯ เมื่อ xxxxxxx
เปิดรับนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ขณะนี้มีอาจารย์จำนวน 10 คน จำนวน 4 สาขา (ทั้งหมด 5 สาขา) ยังขาดสาขาสูตินารีอีกหนึ่งสาขา โดยให้ทุนไปเรียนต่ออยู่จำนวน xx คน xxxx บาท
สายสนับสนุน 2 คน
ปรับปรุงอาคาร 4 เพื่อเป็นห้องปฎิบัติการ และที่ทำงานของบุคลากรคณะพยาบาล ใช้งบประมาณเงินรายได้ ปี 2554 จำนวน xxx ล้านบาท
  
2. 
กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
ภายในกอง 4 งาน คือ งานงบประมาณ งานประสานการวางแผน งานวิจัยสถาบันและบริหาร งานผังแม่บทและก่อสร้าง
  
3. 
กองอาคารวิทยาเขตปัตตานี
มีงานในกอง 4 งาน คือ งานบริหารและจัดการทั่วไป งานรักษาความปลอดภัย งานสาธารณูปการ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุงรักษา
  
4. 
กองกิจการนักศึกษาเขตปัตตานี
มีงานในกอง 4 งาน คือ งานบริหารและจัดการทั่วไป งานกิจกรรมนักศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
  
ระบบเครือข่าย และระบบสารสนเทศ
1. 
โทรศัพท์ระหว่างวิทยาเขตทุกวิทยาเขตผ่านระบบเครือข่าย ไม่ต้องเสียเงิน
ดำเนินการติดตั้งการ์ด CO Line ที่ขอมาจากวข.สุราษฎร์ และ config ระบบเปิดใช้งานแล้วตั้งแต่ปี 2550
 
2. 
ระบบเครือข่ายต้องเกิดการ Integrated ระบบเครือข่าย
ดำเนินการให้เกิดการใช้เครือข่ายร่วมกันทั้ง คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ และความปลอดภัยสู่ระบบเดียวกัน
  
3. 
ปรับปรุงห้องโถงหอพัก 5 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ จากเงินงบประมาณเงินรายได้ปี 2550 จำนวน 0.56 ล้านบาท เพื่อห้องบริการคอมพิวเตอร์ในห้องหญิงพัก 5 และ หอพัก 9 ราว 100 เครื่อง มูลค่าประมาณ 2 ล้านบาท
บริการ 24 ชั่งโมง หอพักอื่น ๆ มี 5-10 เครื่อง ทุกหอ
4. 
โปรแกรมประยุกต์ในระบบสารสนเทศ ที่รองรับทุกหน่วยงาน
ระบบส่งเกรดใช้งานทุกคณะ
ระบบ download รายชื่อนักศึกษาใช้งานทุกคณะ
ระบบช่วยเหลืออาจารย์ที่ปรึกษาให้ทราบข้อมูลนักศึกษาทุกด้าน
ระบบสารสนเทศสำหรับผู้ปกครองเพื่อใกล้ชิดนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบบริหารจัดการรถยนต์ทั้งหมดในวิทยาเขต
ระบบประเมินต่าง ๆ เช่น ประเมินรายวิชา ประเมินสมรรถนหลักของบุคลากร ความพึงพอใจ โพล เป็นต้น
ระบบการจดหน่วยไฟฟ้าบน pocket pc ส่งผ่านข้อมูลเข้า database อัตโนมัติ
ระบบการลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย ปี กศ. 50
ระบบประเมินรายวิชา
ระบบสารสนเทศอาคารสถานที่
ปรับปรุงระบบสารสนเทศร้านค้า
ปรับปรุงระบบสารสนเทศสารธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศส่วนประวัตินักศึกษา(สน.12)
จัดทำระบบตรวจสอบหนี้สินนักศึกษาให้เป็นระบบ
จัดระบบ MIS Web Server แยกเป็นของนักศึกษา บุคลากร และทั่วไป แยกจาก Database
จัดระบบ Web Hosting สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ในวิทยาเขต อย่างเป็นระบบ
ระบบการลาไปราชการ และการทำรายงานไปราชการ
  
นิเวศวิทยา
1. 
การปลูกต้นไม้ใหญ่-เล็ก ในวิทยาเขตปัตตานี
ตะเคียนทอง ข้างแฟลตพัก 2 จำนวน xxx ต้น
กาฬพฤกษ์ จำนวน xxx ต้น, ชัยพฤกษ์ จำนวน xxx ต้น, ต้นหว้าจำนวน xxx ต้น
  
2. 
การปลูกป่าชายเลนทั้งไม้โกงกาง แสม พร้อมการดูแล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
ทำเมื่อปี xxxxx จำนวน xxx ต้น
3. 
โครงการร่วมมือทุกคณะปรับปรุง/ดูแลภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารทุกหน่วยงาน
  
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : rnoppornmon@bunga.pn.psu.ac.th