:: งานงบประมาณ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ::
แบบฟอร์มงบประมาณเงินรายได้
แบบฟอร์มคำของบประมาณแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี
 
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : monsikarn.p@psu.ac.th