แบบฟอร์มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. แนวทางการจัดทําคําขอประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้นงบฟังก์ชัน (งบปกติ)
2. แนวทางการจัดทําคําขอประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)
3. แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณ ปี 2560 เบื้องต้น
4. โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการพัฒนาชุมชนและการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2560
5. สรุปปัญหาอุปสรรค นโยบายการดำเนินงาน/แผนพัฒนาหน่วยงาน และงบประมาณที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนเป็นพิเศษ
 
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : monsikarn.p@psu.ac.th