กองแผนงาน วข.ปน.
หน้าหลัก
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภาระกิจหน่วยงาน
บุคลากร
สำหรับ web admin
ติดต่อเรา


ขณะนี้ Online : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 15806 ครั้ง
การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563  
การเสนอโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 (Project Pipelie) 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558-2561
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2559
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ่านทั้งหมด
กรอบข้อเสนองบประมาณ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางและแบบฟอร์มการจัดทําคําขอประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น งบฟังก์ชัน (งบปกติ)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. 2558-2562 
อ่านทั้งหมด
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2560
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2561-2565
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ่านทั้งหมด
 
ประจำปี 2558
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 การประเมินคุณภาพภายในกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปี 2557 วันที่ 8 กันยายน 2558
กิจกรรม Big Cleaning day กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี วันที่ 7 กันยายน 2558 สัมมนากองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ณ ลันตา อินทนิน รีสอร์ท อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วันที่ 12-14 สิงหาคม 2558
อ่านทั้งหมด
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : monsikarn.p@psu.ac.th
0