กองแผนงาน วข.ปน.
หน้าหลัก
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ภาระกิจหน่วยงาน
บุคลากร
สำหรับ web admin
ติดต่อเรา


ขณะนี้ Online : 1 คน
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 2738 ครั้ง
การจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563  
การเสนอโครงการในกิจการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2558-2562 (Project Pipelie) 
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558-2561
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555–2559
การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ.2560) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ่านทั้งหมด
กรอบข้อเสนองบประมาณ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แนวทางและแบบฟอร์มการจัดทําคําขอประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น งบฟังก์ชัน (งบปกติ)
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. 2558-2562 
อ่านทั้งหมด
ข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นปีการศึกษา 2556-2559
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2562-2563
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2561-2562
แนวโน้มจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2560-2564 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
อ่านทั้งหมด
 
ประจำปี 2559
สัมมนากองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ณ ล่องแก่งวังชมพู่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559   บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2559
สัมมนาเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบการประเมิน 1 สิงหาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 ณ นันทน์ภัทรโฮมสเตย์ วันที่ 4-5 มีนาคม 2559
อ่านทั้งหมด
Copyright 2006, Planning Division Prince of Songkla University. All rights reserved
Webmaster : monsikarn.p@psu.ac.th