สัมมนากองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ณ ล่องแก่งวังชมพู่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559

สัมมนากองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ณ ล่องแก่งวังชมพู่ อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง วันที่ 25-27 สิงหาคม 2559