งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
แผนพัฒนา ม.อ.วิทยาเขตปัตตานี
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แผนพัฒนาจังหวัดปัตตานี
no Name
1โครงสร้างองค์การและโครงสร้างการบริหาร สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
2ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในส่วนงานประเภทนโยบายและบริหาร ประเภทวิชาการ และประเภทอำนวยการและสนับสนุนภารกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2563
3โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และหน่วยงานภายในสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี
4โครงสร้างการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
5ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดเลขประจำส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
6ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
7ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.๒๕๖๓
8ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขต และการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
9แบบฟอร์มการเสนอขอจัดตั้งส่วนงานภายในระดับคณะ/สำนักหรือเทียบเท่า
10พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
11ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2555
การบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
ราชกิจจานุเบกษา
no Name
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
3ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน] เล่มที่ 1
4ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม] เล่มที่ 2
5ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านเศรษฐกิจ] เล่มที่ 3
6ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม] เล่มที่ 4
7ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านสาธารณสุข ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม] เล่มที่ 5
8ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ [ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ] เล่มที่ 6
9พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559
10ประกาศ : ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
11ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี : การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
12พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
13พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
เอกสารทั่วไป
no Name
1นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560 - 2562
2คู่มือการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (มีนาคม 2559)
3แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579)
4กรอบแนวคิดของแผนยุทธศาสตร์จังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2564
5แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2558-2561
6ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
7ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
8แผนกลยุทธ์กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
9แผนพัฒนาบุคลากรกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564
10แผนปฏิบัติการกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
11แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)
12กรอบทิศทางหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2575)
13ทิศทางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
14วาระปัตตานี 2561
15ภาพรวมแผนการปฏิรูปประเทศ
16แนวคิด นโยบาย แผนการดำเนินงาน และแนวทางบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2565)
17การวางแผน การวิเคราะห์ และแนวทางการบริหารโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
18กรอบแนวการจัดทำแผนปฏิบัติการ ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 ของคณะ/หน่วยงาน วิทยาเขตปัตตานี
19สาระสำคัญ : เปิดยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกนำไทยสู่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
20ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 (ฉบับย่อ)
21National Strategy 2018 - 2037 (Summary)
22การปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน
23แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
24ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
25ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
26(ร่าง) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดปัตตานี พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27(ร่าง) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565)
28ยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 6
29แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 - 2565
30แผนผังเชื่อมโยงยุทธศาสต์และอัตลักษณ์ของวิทยาเขตปัตตานี
เอกสารนำเสนอ
no Name
1ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อนาคตประเทศไทย เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
2เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
3แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579
4(ร่าง) ทิศทางการพัฒนาภาคใต้ชายแดน
5แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6การขับเคลื่อนระบบวิจัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 20 ปี
7เอกสารประกอบการประชุมการประสานงานแผนของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.61
8การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ
9การวางแผนและการบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ Power Point
10ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการบูรณาการแผนงานโครงการระดับพื้นที่: ภาคใต้
11บริบทใหม่ของการวางแผนยุทธศาสตร์
เอกสารวิชาการ
นิตยสาร/วารสาร
no Name