วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  • วิสัยทัศน์ (Vision)

    • เป็นองค์กรแห่งคุณภาพในการให้บริการ เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
  • พันธกิจ (Mision)

    • วิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม และประเมินผล แผนด้านต่าง ๆ ของวิทยาเขตปัตตานี
    • วิเคราะห์ จัดทำ ติดตาม และประเมินผล งบประมาณและอัตรากำลัง
    • จัดทำสารสนเทศของวิทยาเขต เพื่อประกอบการบริหารและตัดสินใจ