บุคลากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์
รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี
attachai.u@psu.ac.th
5800
วีระพงค์ อาภารัตนคุณ
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี
wirapong.a@psu.ac.th
5200
งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
สุไรยา เส็นดาโอ๊ะ
นักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติการ
(หัวหน้างาน)
suraiya.se@psu.ac.th
5202
จิระจินต์ มณีศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
jirajin.m@psu.ac.th
5201
ศักรินทร์ เสาร์พูน
นักวิชาการอุดมศึกษา
sakkarin.s@psu.ac.th
5208
งานงบประมาณ
ซีตีบีเดาะ บากา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(รักษาการแทนหัวหน้างาน)
sitibidoh.b@psu.ac.th
5203
มนสิการ เปรมปราชญ์
นักวิชาการอุดมศึกษา
monsikarn.p@psu.ac.th
5204
วรลักษณ์ ศิลามณีเวช
นักวิชาการอุดมศึกษา
woraluk.si@psu.ac.th
5205
โซฟียะห์ เกะรา
นักวิชาการอุดมศึกษา
sofiyah.k@psu.ac.th
5206
งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ปฐมา อาแว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(รักษาการแทนหัวหน้างาน)
patama.a@psu.ac.th
5207
นุรฮายาตี บัวหลวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
nurhayatee.b@psu.ac.th
5209
(ว่าง)
-
5210