งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Name
รายงานประจำปี 2565
บุคลากร ปีงบประมาณ 2565
Data Analysis with Microsoft Excel
นักศึกษาใหม่ 2565
จำนวนนักศึกษาตามแผนและยืนยันรับ ปีการศึกษา 2566
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2564-2565
นักศึกษาใหม่ 2564
ข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ข้อมูลบุคลากร ณ 29 ตุลาคม 2563
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms พร้อมสร้าง QR Code
หนังสือมาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน (เอกสารประกอบผู้ช่วยสอน)
หนังสือประกาศผู้ช่วยสอน
คู่มือระบบรายงานวาระปัตตานี 2562
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2561-2562
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2562-2563
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2563-2564
no. Name
1รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562
2รายงานภาวะการทำงานของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นปีการศึกษา 2560
3ข้อมูลภาพรวมของนักศึกษาโครงการจัดสรรทุนเพื่อเข้าศึกษา ใน ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2557-2560
4รายงานภาวะการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นปีการศึกษา 2557-2560
5รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นปีการศึกษา 2556-2559
6จำนวนนักศึกษาทั้งหมด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2556 - 2561
7จำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2556-2561
งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
Name
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การวิเคราะห์หลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่)
การเสนอโครงการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่
การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การเสนอสาขาวิชาใหม่เพื่อบรรจุแผนการเปิดสาขาวิชาใหม่ต่อสภาวิทยาเขต
การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
งานงบประมาณ
งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร