งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Name
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2567 ตามมติ กบม. 12 มิ.ย. 2566
ข้อมูลบุคลากร 2566
การมีงานทำของบัณฑิตระดับปริญญาตรี รุ่นปีการศึกษา 2564
นักศึกษาใหม่ 2566
รายงานประจำปี 2565
บุคลากร ปีงบประมาณ 2565
Data Analysis with Microsoft Excel
นักศึกษาใหม่ 2565
จำนวนนักศึกษาตามแผนและยืนยันรับ ปีการศึกษา 2566
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2564-2565
นักศึกษาใหม่ 2564
ข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ข้อมูลบุคลากร ณ 29 ตุลาคม 2563
การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms พร้อมสร้าง QR Code
หนังสือมาตรการปรับโครงสร้างกำลังคน (เอกสารประกอบผู้ช่วยสอน)
หนังสือประกาศผู้ช่วยสอน
คู่มือระบบรายงานวาระปัตตานี 2562
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2561-2562
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2562-2563
จำนวนนักศึกษาตามแผนและที่คณะยืนยันรับ ปีการศึกษา 2563-2564
no. Name
1รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2562
2รายงานภาวะการทำงานของบัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นปีการศึกษา 2560
3ข้อมูลภาพรวมของนักศึกษาโครงการจัดสรรทุนเพื่อเข้าศึกษา ใน ม.อ.ปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2557-2560
4รายงานภาวะการทำงานของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นปีการศึกษา 2557-2560
5รายงานภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รุ่นปีการศึกษา 2556-2559
6จำนวนนักศึกษาทั้งหมด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2556 - 2561
7จำนวนนักศึกษารับเข้าใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปีการศึกษา 2556-2561
งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
Name
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การวิเคราะห์หลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่)
การเสนอโครงการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่
การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การเสนอสาขาวิชาใหม่เพื่อบรรจุแผนการเปิดสาขาวิชาใหม่ต่อสภาวิทยาเขต
การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
งานงบประมาณ
งานผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง
งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร