ภาระกิจหน่วยงาน

กองแผนงานวิทยาเขตปัตตานีมีภาระกิจรับผิดชอบด้านการวางแผนและนโยบาย ด้านงบประมาณ การจัดสรรทรัพยากร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ และงานวิจัยสถาบันในวิทยาเขต การวางผังแม่บทและออกแบบก่อสร้าง เพื่อการบริหารและการพัฒนาวิทยาเขต ตลอดจนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติหน้าที่ใน 2 ฐานะ ได้แก่ ฐานะเป็นฝ่ายนโยบายและแผนของวิทยาเขตและฐานะเป็นฝ่ายแผนงานของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
 • หน่วยยุทธศาสตร์และแผนงาน
  • จัดทำ ติดตาม และประเมินผลแผนยุทธศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี/แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 • หน่วยวิเคราะห์โครงการและติดตามประเมินผล
  • วิเคราะห์การจัดตั้งคณะ/หน่วยงานใหม่
  • วิเคราะห์การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในของวิทยาเขตปัตตานี
  • วิเคราะห์หลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรใหม่
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 • หน่วยวิเคราะห์อัตรากำลัง
  • รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ และจัดทำกรอบอัตราพนักงานเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี เพื่อขอตั้งงบประมาณประจำปี
  • รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ และจัดทำคำขออัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยของวิทยาเขตปัตตานี โดยประสานงานกับกองแผนงาน วิทยาเขตหาดใหญ่ และคณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • วิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังของวิทยาเขตปัตตานี
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานงบประมาณ
 • หน่วยงบประมาณแผ่นดิน
  • รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทำคำของบประมาณแผ่นดินประจำปี โดยประสานงานกับกองแผนงาน วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงบประมาณ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • จัดทำงบประมาณแผ่นดินประจำปีของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
  • ประมวลคำของบประมาณแผ่นดินประจำปีของวิทยาเขตปัตตานี
  • จัดเตรียมข้อมูลประกอบการชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปี และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินประจำปี วิทยาเขตปัตตานี
  • จัดทำและประมวลคำของบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ เช่น คำขอตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นต้น
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 • หน่วยงบประมาณเงินรายได้
  • เสนอหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปีของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
  • ประสานงานกับคณะ/หน่วยงาน กองแผนงาน วิทยาเขตหาดใหญ่ ในการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี
  • จัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
  • ประมวลงบประมาณเงินรายได้ประจำปีของวิทยาเขตปัตตานี
  • จัดทำรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจำปี วิทยาเขตปัตตานี
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
 • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
  • รวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั้ง 5 ด้านของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรการศึกษา นักศึกษา บุคลากร งบประมาณ และอาคารสถานที่
  • วิเคราะห์และคำนวณหาจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา อัตราส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา ภาระงานอาจารย์ อัตราการใช้ห้องเรียน ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
  • ศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิจัยสถาบัน เช่น ข้อมูลนักศึกษาใหม่ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา ฯลฯ
  • จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและรายงานประจำปีของวิทยาเขตปัตตานี
  • จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี
  • พัฒนาเว็บไซต์ของกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
  • ให้บริการข้อมูลแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
 • หน่วยบริหารและจัดการทั่วไป
  • งานด้านธุรการ การเงิน บัญชี พัสดุ บุคคล สารบรรณ โต้ตอบเอกสารต่างๆ และบริหารงานเอกสารทั้งหมดของกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
  • งานเลขานุการของกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี
  • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย