งานงบประมาณ
No. Name
1กรอบข้อเสนองบประมาณ เรื่อง การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
2แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของมหาวิทยาลัย
3การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศอ่าวปัตตานี พ.ศ. 2558-2562
5แนวทางและแบบฟอร์มการจัดทําคําขอประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เบื้องต้น งบฟังก์ชัน (งบปกติ)
เอกสารประกอบ
แบบฟอร์ม
No Name
1แบบรายงานแผน/ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (กยพ.9)
2แผนการใช้จ่ายการเดินทางไปราชการโดยใช้เงินรายได้สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (กยพ.8)
3รายละเอียดการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (แตกตัวคูณ) (กยพ.7-1)
4แบบเสนอโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (กยพ.7)
5แบบคำขอหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (กยพ.6)
6แบบรายละเอียดคำของบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ (กยพ.5)
7แบบคำขอตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ (กยพ.4 - กยพ.4-4)
8รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (กยพ.3)
9รายละเอียดรายการประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ (กยพ.1-2)