บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2559

บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำคำของบประมาณเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 22 สิงหาคม 2559