สัมมนาเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบการประเมิน 1 สิงหาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 ณ นันทน์ภัทรโฮมสเตย์ วันที่ 4-5 มีนาคม 2559

สัมมนาเพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในรอบการประเมิน 1 สิงหาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 ณ นันทน์ภัทรโฮมสเตย์ วันที่ 4-5 มีนาคม 2559