ประชุมทบทวนและจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน แผนพัฒนาด้านต่างๆ ของกองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ Chair to Share Creative Co-Working Space มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ Chair to Share Creative Co-Working Space มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี