สัมมนากองแผนงานวิทยาเขตปัตตานี ปี 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม จ.นครศรีธรรมราช 30-31 ม.ค.-1 ก.พ. 2563