วิธีการ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
Name
การจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การวิเคราะห์หลักคิดและความพร้อมในการเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่)
การเสนอโครงการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่
การติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การเสนอสาขาวิชาใหม่เพื่อบรรจุแผนการเปิดสาขาวิชาใหม่ต่อสภาวิทยาเขต
การจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามแแผนอัตรากำลังระยะ 4 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559
งานงบประมาณ
งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร